دوریکرد در قبال برجام؛یکی صادقانه و دیگری فریبکارانه

رئیس جمهور در نشست خبری پایان سال خود در جمع خبرنگاران برجام را به آفتاب تابان تشبیه می کند رهبر معظم در حرم رضوی روند اجرای برجام با عنوان «خسارت محض» توصیف می کند و بر باقیماندن تحریمها تاکید دارند !این یعنی تفاوت دو رویکرد واقع بینانه و خیال بافانه!رویکرد صادقانه و فریبکارانه!تشخیص با مردم است مردم ببنند بعد از برجام چه اتفاقی افتاد غیر از اینکه یک عده آمدند و رفتند و برکاغذمطالبی نوشتند اما چیزی بر زمین نگذاشتند!دورویکردبرجام

Like

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.