رفیقت کیست؟!

مرحوم ملا احمد نراقی در فصل دوماز باب سوم  کتاب شریف معراج السعاده  می فرمایند:بدان که،برای طالب پاکی نفس از...