دعا-جلسه چهارم

  بسم الله الرحمن الرحیم موضوع بحث ما در شبهابی هیئت دعا بود. دعا از جایگاه خاصی در  بین سایر...